20 godina delovanja

ERC Basic Life Support (BLS) Provider Course

Poznavanje pružanja mera osnovne životne potpore je osnova svake resuscitacije. BLS kurs Evropskog Resuscitacionog saveta je osmišljen u cilju ovladavanja osnovnim znanjima i vestinama pružanja mera kardiopulmonalne reanimacije za široki sloj zanimanja, ukljucujući srednje medicinski kadar, lekare kao i ostale profesionalne zdravstvene radnike.

Evropski Resuscitacioni Savet ERC kursevi

Evropski Resuscitacioni Savet je vodeća naučna institucija u Evropi koja se bavi Resuscitacijom – kardiopulmonalnom reanimacijom.

Svakih pet godina ova institucija donosi i promoviše nove internacionalne preporuke, koje se odnosne na mere osnovne i napredne životne potpore vitalno ugroženih pacijenata.
Ove preporuke, zasnovane na naucnom konsenzusu ERC donosi u saradnji sa slicnim organizacijama Severne Amerike, Južne Amerike, Južne Afike, Australije i zemalja Orijenta. Tako donešene Ptreporuke postaju Svetski standard za zdravstvene profesionalce u zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata. Naučni konsenzus sadržan u preporukama odnosi se na potrebna znanja i veštine i obnuhvata od laika kojima je su namenjeni osnovni BLS AED seminari – Osnovna zivotna potpora i primena automatskih spoljasnjih defibrilatora; paramediksima i zdravstvenim radnicima – odnose se na osnovnu kardiolosku i osnovnu potporu traumatizovanih pacijenta sa aplikacijom spoljasnjih eksternih defibrilatora. Lekarima ali i sestrama koji rade u intenzivnim jedinicama namenjena je ALS – Advanced Life Support obuka – visa životna potpora.
Radi usvajanja znanja i vestina neophodnih za sprovođenje Preporuka ERC – European Resuscitation Council organizuje trening kurseve, vodeći se principom rada u malim grupama . Polaznike kroz kurs sprovode posebno obučeni timovi ERC instruktora predvodjen najmanje jednim ERC Kurs Direktorom.
Nakon uspesno završenog kursa polaznik dobija Certifikat izdat od ERC-a koji je prepoznat u nizu Evropskih zemalja kao standard u oblasti kardiopulmonalne reanimacije. Certifikat izdaje Evropski Savet za Resuscitaciju u saradnji sa Nacionalnim Resuscitacionim Savetom. Tokom trajanja ERC kurseva jedan broj kandidata se prepoznaje od strane instruktorskog tima kao IP – Instruktor Potencijal i predlaže im se dalje učešće na ERC kursevima radi sticanja statusa instruktora…
ERC sistem treninga standard je u vise od 53 zemlja Evrope, Severne Afrike, Srednjeg Istoka i Australokeanije.
Dr Violetta Raffay
ERC International Course Director
Predsednik Resuscitacionog Saveta Srbije

ERC Basic Life Support (BLS) Provider Course ERC Kursu osnovne životne potpore

Kurs za sprovodioca mera više životne podrške evropskog resuscitacionog saveta

Ciljevi i sadržaj kursa

Poznavanje pružanja mera osnovne životne potpore je osnova svake resuscitacije. BLS kurs Evropskog Resuscitacionog saveta je osmišljen u cilju ovladavanja osnovnim znanjima i vestinama pružanja mera kardiopulmonalne reanimacije za široki sloj zanimanja, ukljucujući srednje medicinski kadar, lekare kao i ostale profesionalne zdravstvene radnike. Kurs traje četiri sata i sadrži ineraktivna predavanja, demonstracije veština, video prikaz, ima izrazit akcenat na uvežbavanju manuelnih veština i praktičnom radu na lutkama – manekenima. Sadržaj kursa baziran je na trenutno važećim Preporukama ERC-a koje se odnose na osnovnu životnu potporu. Uvežbava se primena protokola sa jednim spasiocem – sprovodiocem kardiopulmonalne resuscitacije da bi tokom kursa ucesnici u programu kursa namenjenom za zdravstvene profesionalce uvežbavali rad u timu od dva – tri spasioca uz primenu odgovarajućih sredstava za obezbedjivanje disajnog puta i ventilaciju.

Predznanje

Polaznik najmanje 10 dana pre početka kursa dobija priručnik ERC BLS AED manual. Za polaznika kursa nije neophodno medicinsko predznanje – iskustvo.

Sertifikat

ERC BLS AED Provider Certifikat se dodeljuje polaznicima koji prisustvuju predvidjenom I definisanom fondu časova I uspešno polože test koji se odnosi na praktičan rad. Retrening, recertifikacija je neophodna broj recertifikacionih treninga tokom godine utvrdjuje Nacionalni savet u saradnji sa drugim telima (lekarska komora ili komora zdravstvenih radnika) I vrši se najmanje jednom godišnje.

ERC AED kurs ERC Automated External Defibrilator (AED) Provider Course ERC Kurs primene automatskog spoljašnjeg defibrilatora

Ciljevi I sadržaj kursa

Kurs primene Automatskih spoljašnjih defibrilatora – ERC AED kurs pruža zdravstvenim profesionalcima i osobama – spasiocima koje imaju pravo da tokom resuscitacije primene automatski spoljašnji defibrillator odgovarajuće znanje omogučuje savladavanje potrebnih praktičnih veština za njegovu primenu kod pacijenata sa zastojem rada srca. Kurs sadrži kratki teoretski deo ali je njegova osnova praktično uvežbavanje primene automatskog spoljašnjeg defibrilataora kroz savladavanje različitih scenarija. Kurs se odvija kroz rad u maloj grupi, svaki pojedinac ima dovoljno vremena i mogučnosti da usvoji potrebna znanja I veštine. Trajanje kursa je 4 sata. Uvežbava se primena AED protokola sa jednim sprovodiocem mera kardiopulmonalne resuscitacije na početku kursa da bi se potom uvežbavao rad sa u timu od dva – tri spasioca.

Predznanje

Polaznik blagovremeno dobija ERC BLS AED priručnik. Kursu mogu pristupiti polaznici koji su sa uspehom završili ERC BLS kurs o čemu poseduju važeći ERCcertifikat odnosno koji su se u predvidjenom periodu recertifikovali. Tokom kursa raspored rada ne dozvoljava vračanje na veština osnovne životne potpore niti njihovo ponovno uvežbavanje.

Sertifikat

ERC AED Provider Certifikat se dodeljuje polaznicima koji prisustvuju predvidjenom I definisanom fondu časova I uspešno polože test koji se odnosi na praktičan rad. Retrening, recertifikacija je neophodna broj recertifikacionih treninga tokom godine utvrdjuje Nacionalni savet u saradnji sa drugim telima (lekarska komora ili komora zdravstvenih radnika) i vrši se najmanje jednom godišnje.