20 godina delovanja

ERC Advanced Life Support Provider Course

ALS kurs Evropskog resuscitacionog Saveta – ERC je osmišljen kao radno intenzivan seminar tokom kojeg polaznik ovladava praktičnim veštinama i potvrdjuje svoja teoretska znanja koja se odnose na napredne mere zbrinjavanja iznenadnog zastoja rada srca.

Evropski Resuscitacioni Savet ERC kursevi

Evropski Resuscitacioni Savet je vodeća naučna institucija u Evropi koja se bavi Resuscitacijom – kardiopulmonalnom reanimacijom.

Svakih pet godina ova institucija donosi i promoviše nove internacionalne preporuke, koje se odnosne na mere osnovne i napredne životne potpore vitalno ugroženih pacijenata.
Ove preporuke, zasnovane na naucnom konsenzusu ERC donosi u saradnji sa slicnim organizacijama Severne Amerike, Južne Amerike, Južne Afike, Australije i zemalja Orijenta. Tako donešene Ptreporuke postaju Svetski standard za zdravstvene profesionalce u zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata. Naučni konsenzus sadržan u preporukama odnosi se na potrebna znanja i veštine i obnuhvata od laika kojima je su namenjeni osnovni BLS AED seminari – Osnovna zivotna potpora i primena automatskih spoljasnjih defibrilatora; paramediksima i zdravstvenim radnicima – odnose se na osnovnu kardiolosku i osnovnu potporu traumatizovanih pacijenta sa aplikacijom spoljasnjih eksternih defibrilatora. Lekarima ali i sestrama koji rade u intenzivnim jedinicama namenjena je ALS – Advanced Life Support obuka – visa životna potpora.
Radi usvajanja znanja i vestina neophodnih za sprovođenje Preporuka ERC – European Resuscitation Council organizuje trening kurseve, vodeći se principom rada u malim grupama . Polaznike kroz kurs sprovode posebno obučeni timovi ERC instruktora predvodjen najmanje jednim ERC Kurs Direktorom.
Nakon uspesno završenog kursa polaznik dobija Certifikat izdat od ERC-a koji je prepoznat u nizu Evropskih zemalja kao standard u oblasti kardiopulmonalne reanimacije. Certifikat izdaje Evropski Savet za Resuscitaciju u saradnji sa Nacionalnim Resuscitacionim Savetom. Tokom trajanja ERC kurseva jedan broj kandidata se prepoznaje od strane instruktorskog tima kao IP – Instruktor Potencijal i predlaže im se dalje učešće na ERC kursevima radi sticanja statusa instruktora…
ERC sistem treninga standard je u vise od 53 zemlja Evrope, Severne Afrike, Srednjeg Istoka i Australokeanije.
Dr Violetta Raffay
ERC International Course Director
Predsednik Resuscitacionog Saveta Srbije

ERC anced life support provider course

Kurs za sprovodioca mera više životne podrške evropskog resuscitacionog saveta

Ciljevi i sadržaj kursa

ALS kurs Evropskog resuscitacionog Saveta – ERC je osmišljen kao radno intenzivan seminar tokom kojeg polaznik ovladava praktičnim veštinama i potvrdjuje svoja teoretska znanja koja se odnose na napredne mere zbrinjavanja iznenadnog zastoja rada srca. Sadržaj kursa se oslanja na PREPORUKE 2015 ERC-a koje se odnose na ALS – Višu životna potporu. Kurs je radno intenzivan, najčesšći broj polaznika je 24 – 30, rad se odvija u malim grupama sa šest polaznika u grupi i odnosom instruktor polaznik 1:3. Rečju jedan ERC instruktor vodi do tri polaznika. Kurs sadrži predavanja i prektičan rad u malim grupama. Predavanja imaju isključivo za cilj da naglase najhitnije činjenice koji su kandidati – polaznici već usvojili pre dolaska na seminar individualno se pripremajući. Rad na seminaru zasnivan je na poznatom pedagoškom modelu učenja odraslih i sprovode ga certifikovani ERC instruktori.

Pre kurs radnje prijavljivanje kandidata i dostavljanje manuala
Kandidat se prijavljuje za učešće na seminaru najkasnije 45 dana pre početka seminara – poželjno je da se prijavi 90 dana pre početka seminara. Priručnik – manual kandidat dobija nakon uplaćene članarine savetu a najkasnije 7-15 dana nakon uplate ili najkasnije 30 dana pre početka seminara. Uz priručnik kandidatu se dostavlja predkurs MCQ test. Očekuje se da kandidat ispunjavanjem ovog testa individualno utvrdi sigurnost kojom je savladao gradivo manuala. Podrazumeva se da polaznik ALS seminara vlada BLS AED veštinama a ukoliko njih neposeduje – neće moći na ovom seminaru to usvojiti te zato neće sa uspehom završiti ovaj seminar.

SADRŽAJ SEMINARA

Predavanja
 • Advanced Life Support u perspektivi
 • Uzroci i prevencija srčanog zastoja
 • Akutni koronarni sindromi
 • ALS algoritam
 • Post resustaciona nega
Razgovor
 • Etika / DNAR / Pravni status / Gubitak
Radionice
 • Disajni put
 • Monitoring, Rhythm Priznavanje i 12-lead EKG
 • Inicijalni pristup
 • Tahikardija i biokardija
 • Gasne analize
 • Iznenadni srčani zasoj – scenariji za učenje (CASTeach)
 • Srčani zastoj u posdebnim okolnostima (Asthma, Anaphylaxis, Hypovolaemia Trudnoća, Trovanje, poremećaj elektrolita)
Demonstracija

Iskusni instruktori izvršiće demonstraciju rada . Tokom rada polaznici imaju ulogu vođe reanimacionog tima i rešavaju kroz razradu scenarija simulaciju iznanadnog srčanog zastoja, vrše procenu pacijenta i osposobljavaju se za pravilano upravljanje timom koji resava stanja koja predhode iznenadnom srčanom zastoju i sam iznenadni srčani zastoj kao i merama postresuscitacione nege.

ISPIT

Kandidati polažu MCQ test koji se odnosi na sadržaj priručnika, test traje 1 čas i ima 120 pitanja.
Praktičan ispit se odnosi na simulaciju iznenadnog srčanog zastoja.

CERTIFIKAT

Nakon uspešno položenog kursa polazniku se izdaje ERC ALS Provider Certificate. Sertifikat je validan pet godina nakon kog perioda se polaznici moraju retestirati kako bi zadržali svoje zvanje.

KOME JE KURS NAMENJEN

ALS kurs Evropskog resucitacionog Saveta – ERC namenjen je zdravstvenim profesionalcima, lekarima koji se samostalno obavljaju rad. Omogućena je i participacija višeg i srednjeg medicinskog kadra.

PREDZNANJE

Poznavanja pružanja mera osnovne životne potpore kao osnove svake uspesne reanimacije – preduslov je za učesce na kursu. Polaznik kursa dužan je da se pripremi iz literature – priručnika pre dolaska na kurs.Uslov za ulazak na kurs je uspešno rešem MCQ PREDTEST.